ฐานข้อมูลสมุนไพร   ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์)
ในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Herbal Maejo University : MMP
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาสมุนไพร
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» รายงานสมุนไพร
» ข่าว/บทความสมุนไพร
» เครือข่ายสมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพร
» เว็บสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
» vdo สมุนไพร
» หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
» QR Code
 
 

:: เกี่ยวกับโครงการ ::     

              โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากโครงการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ (research project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี   ซึ่งมีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนส่วนใหญ่  หันมาให้ความสนใจในการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น       รวมถึงการที่รัฐบาลมีนโยบายด้านสุขภาพในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และการส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชผักต่างๆ  โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขมูลฐาน   ดังนั้นเพื่อเป็นการเก็บรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาไทยไว้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน KAP (Knowledge Agricultural Park) ของมหาวิทยาลัยในด้านข้อมูลสมุนไพร      จึงได้มีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพืชสมุนไพรขึ้นมา   โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และสารสนเทศ  ให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากขึ้น มีการแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร  ตามชื่อพืช ไทย/อังกฤษ  ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่อท้องถิ่น รูปสมุนไพร โรคหรืออาการที่สมุนไพรมีสรรพคุณรักษา เป็นต้น  อันจะนำไปสู่การดำเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุกรรมพืชสมุนไพรหายากใกล้สูญพันธุ์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นได้ต่อไป

ข้อตกลงการใช้ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ม.แม่โจ้  
                 
ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้  ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้พื้นบ้าน ข้อมูลงานวิจัย  เอกสาร ตำราอ้างอิง และเว็บไซต์ต่างๆ  รวมทั้งสถานที่ที่มีพืชสมุนไพรที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ตามแหล่งต่างๆ   ซึ่งทางผู้วิจัยไม่รับผิดชอบผลต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการนำข้อมูลไปใช้ในทุกกรณี

:: คณะทำงานวิจัย ::


รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์
Assoc. Prof.Prawit Puddhanon

ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์


ตำแหน่งบริหาร
อดีตคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
(8 ธ.ค. 53 - 7 ธ.ค. 57)


prawit@mju.ac.th
0-5387-5804 (3943)

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
พืชสมุนไพร

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
    
 

อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา
Mr.Supak Punya

ตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์


ตำแหน่งบริหาร
อดีตรองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
ฝ่ายบริหาร

หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร

คณะผลิตกรรมการเกษตร


supak@mju.ac.th
0-5387-3407
ที่ปรึกษาการวิเคราะห์/ตรวจสอบ
ข้อมูลสมุนไพร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya

ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

somchai@mju.ac.th

0-5387-3278  
นักวิจัย : วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
พืชสมุนไพร

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873348 โทรสาร (053) 498157