รายงานแสดง พันธุ์ที่ปลูก การขยายพันธุ์ ฤดูปลูก และ การปลูก พืชสมุนไพร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้‎
 
 
04-Feb-2023
 
  
หน้า ‎
 
1
 
/           ‎
71
 
    
    
  
 
 
ชื่อสมุนไพร‎
 
พันธุ์ที่ปลูก‎
 
การขยายพันธุ์‎
ฤดูปลูก‎
 
การปลูก‎
 
    
    
 
 
 
กะเพรา‎
 
พันธุ์ที่ปลูกมี ‎2 ‎พันธุ์ คือ พันธุ์กะเพรา‎
ขาว และพันธุ์กะเพราแดง ปัจจุบันมีการ‎
ปรับปรุงพันธุ์เป็นพันธุ์การค้า‎
 
โดยการเพาะเมล็ด‎
 
ปลูกได้ตลอดปี‎
 
นำเมล็ดไปหว่านใน‎
กระบะ แล้วย้ายกล้าไป‎
ปลูกอีกครั้งหนึ่ง ใช้ระยะ‎
ปลูก‎(‎ต้น ‎x ‎แถว‎) ‎5‎x‎15 ‎
ซม‎. ‎ใช้เมล็ดพันธุ์ ‎2 ‎
กก‎./‎ไร่‎
 
     
 
 
ฟ้าทะลายโจร‎
 
พันธุ์ปลูกทั่วไป‎
 
ใช้เมล็ดหว่านหรือหยอดเป็น‎
หลุม โดยนำเมล็ดแช่น้ำอุ่น ‎
3‎-‎5 ‎นาที ก่อนหว่าน หรือหยอด‎
 
ต้นฤดูฝน‎
 
ปลูกโดยใช้เมล็ดโรยเป็น‎
แถวในร่องปลูก ระยะ‎
ห่างระหว่างแถว ‎40 ‎ซม‎.‎
 
     
 
 
กระเจี๊ยบแดง‎
 
พันธุ์ซูดาน‎
 
โดยใช้เมล็ดเพาะปลูก‎
 
ปลายฝน ‎(‎เดือน‎
กรกฎาคม‎-‎
สิงหาคม‎)‎
 
ใช้ระยะปลูก ‎(‎ต้น ‎x ‎
แถว‎) ‎1 ‎x ‎1‎.‎2 ‎ม‎. ‎หยอด ‎
3‎-‎5 ‎เมล็ด ใช้อัตราพันธุ์ ‎
300 ‎กรัม‎/‎ไร่ เมื่ออายุ ‎
14‎-‎20 ‎วัน หลังงอกให้‎
ถอนแยกให้เหลือ ‎1‎-‎2 ‎
ต้น‎/‎หลุม‎
 
     
 
 
มะเกลือ‎
 
การเพาะเมล็ด‎
 
เหมาะที่จะปลูกช่วง‎
ฤดูฝน‎
 
ปลูกโดยการใช้เมล็ด ‎
ปลูกในฤดูฝน ต้น‎
มะเกลือนี้หากโดนแดด‎
จัดจะทำให้ผลดกมากแต่‎
ใบไม่ค่อยงาม วิธีการ‎
ปลูกให้เพาะกล้าก่อน ‎
แล้วนำเอาไปปลูกใน‎
หลุมที่เตรียมไว้‎
 
    
 
 
กระชาย‎
 
พันธุ์ปลูกทั่วไป‎
 
ใช้เหง้าปลูก‎
 
ต้นฤดูฝน ‎(‎เดือน‎
พฤษภาคม‎-‎
มิถุนายน‎)‎
 
ใช้ระยะปลูก ‎(‎ต้น‎x‎แถว‎) ‎
40‎-‎60 ‎ซม‎. ‎หลุมปลูก‎
กว้าง ‎x ‎ยาว ‎x ‎ลึก ‎
15‎x‎15‎x‎15 ‎ซม‎. ‎ปลูก ‎1 ‎
เหง้า‎/‎หลุม เหง้าพันธุ์ที่ใช้‎
ประมาณ ‎6‎,‎667 ‎เหง้า‎/‎ไร่‎