รายงานแสดงลักษณะของพืชสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้‎
 
 
4-Feb-2023
 
 
หน้า‎
 
1
 
/‎
 
20
 
     
  
 
ชื่อสมุนไพร‎
 
ชื่อท้องถิ่น‎
 
ลักษณะของพืชสมุนไพร‎
 
 
 
 
แฝกหอม‎
 
หญ้าแฝก แฝก แฝกลุ่ม แกงหอม แคมหอม‎
 
พืชประเภทหญ้า‎
 
   
 
 
กกลังกา‎
 
กกรังกา‎, ‎กกต้นกลม‎, ‎กกขนาก‎, ‎กกดอกแดง‎
 
พืชประเภทหญ้า‎
 
   
 
 
หญ้าแห้วหมู‎
 
หญ้าขนหมู ‎(‎แม่ฮ่องสอน‎)‎, ‎หญ้าแห้วหมูใหญ่‎, ‎หญ้าแห้วหมู  แห้วหมู  หญ้ากกดอก‎
ขาว ‎, ‎เซียงฟู่ ‎(‎จีนกลาง‎) ‎, ‎เฮียงหู่ ‎(‎จีนแต้จิ๋ว‎)‎
 
พืชประเภทหญ้า‎
 
   
 
 
หญ้าคา‎
 
เก้อฮี ‎(‎กะเหรี่ยง‎-‎แม่ฮ่องสอน‎)  ‎คาหลวง ‎, ‎คา ‎(‎ภาคกลาง‎) ‎ลาลาง ‎(‎มลายู‎) ‎ลาแล ‎(‎
มลายู‎-‎ยะลา‎) ‎แปะเหม่า กึง เตี่ยมเชากึง‎(‎จีน‎)‎
 
พืชประเภทหญ้า‎
 
   
 
 
หญ้าถอดปล้อง‎
 
หญ้าถอดปล้อง หญ้าเงือก หญ้าหางม้า หญ้าหูหนวก ‎(‎เหนือ‎) ‎หญ้าสองปล้อง เครือ‎
เซาะปอยวา แยปอ‎
 
พืชประเภทหญ้า‎
 
   
 
 
เข็มแดง‎
 
เข็มแดง  เงาะ ‎(‎สุราษฎร์‎)‎,‎เข็มแดง ‎(‎ยะลา‎) ‎, ‎ตุโดปุโยบูเก๊ะ ‎(‎มลายู‎)‎, ‎จะปูโย ‎(‎มะละ‎
ยู‎-‎นรา‎)‎
 
พืชประเภทต้น‎
 
   
 
 
เข็มขาว‎
 
เข็มขาว ‎(‎พายัพ‎) ‎, ‎เข็มขาว  เข็มพวงขาว เข็มไม้ ‎(‎ไทย‎) ‎, ‎เข็มพระราม ‎(‎กรุงเทพ‎) ‎, ‎
เข็มปลายสาน ‎(‎ตานี‎) ‎เข็มหอม‎
 
พืชประเภทต้น‎
 
   
 
 
เจตมูลเพลิงแดง‎
 
พิดพิวแดง หรือปิดปิวแดง ‎(‎ภาคเหนือ‎) ‎ตั้งชู้โว้ ‎(‎กะเหรี่ยง‎-‎แม่ฮ่องสอน‎) ‎คุยวู่ ‎(‎
กะเหรี่ยง‎-‎กาญจนบุรี‎)  ‎ไฟใต้ดิน ‎(‎ภาคใต้‎)  ‎อุบะกูจ๊ะ ‎(‎มลายู‎-‎ปัตตานี‎) ‎เจตมูลเพลิง‎
แดง ‎(‎ภาคกลาง‎)‎
 
พืชประเภทต้น‎
 
   
 
 
เตยหอม‎
 
หวานข้าวไหม้ ‎(‎เหนือ‎)  ‎เตยหอมใหญ่  ‎(‎ภาคกลาง‎)  ‎เตยหอมเล็ก  ปาแนะวองิง  ‎(‎
มลายู‎)   ‎ปาแนะออริง ‎(‎ใต้‎)  ‎ปาแนก๊อจี ‎(‎ไทยมุสลิม‎)  ‎ปานหนัน ‎(‎นราธิวาส‎-‎
ปัตตานี‎) ‎พั้งลั้ง ‎(‎จีน‎)‎
 
พืชประเภทต้น‎
 
   
 
 
เท้ายายม่อม‎
 
ปิ้ง ขม ปิ้งหลวง ‎(‎เหนือ‎)‎; ‎พญาเล็งจ้อน‎, ‎เล็งจ้อนใต้ ‎(‎เชียงใหม่‎)‎; ‎พญารากเดียว ‎(‎
ใต้‎) ‎ไม้เท้าฤาษี ‎(‎เหนือ ใต้‎)‎; ‎พมพี ‎(‎อด‎)‎; ‎พินพี ‎(‎เลย‎)‎; ‎โพพิ่ง ‎(‎ราชบุรี‎)‎; ‎หญ้าลิ้น‎
จ้อน ‎(‎ประจวบคีรีขันธ์‎)‎; ‎กาซะลอง รดพระธรณี ดอกคาน ‎(‎ยะลา‎) ‎ท่าละม่อม เท้า‎
ยายม่อมตัวเมีย ปู่เจ้าหายใจไม่รู้ขาด‎
 
พืชประเภทต้น‎
 
   
  
 
 
เทียนกิ่ง‎
 
เทียนขาว เทียนแดง เทียนไม้ ‎(‎ภาคกลาง‎)‎เทียนต้น เทียนไม้ เทียนย้อม  เทียนป้อม ‎
(‎ภาคกลาง‎)‎, ‎ฮวงกุ่ย โจยกะฮวยเฮี๊ยะ ‎(‎ประเทศจีน‎)‎
 
พืชประเภทต้น‎
 
   
 
 
เทียนดำ‎
 
ดอกเทียนดำ‎, ‎ต้นเทียนดำ‎, ‎เทียนดำ‎, ‎ใบเทียนดำ‎, ‎ผลเทียนดำ‎, ‎รากเทียนดำ‎, ‎เทียน‎
ดำหลวง‎, ‎ราดำ‎
 
พืชประเภทต้น‎
 
   
 
 
เนียมหอม‎
 
เนียมหอม ‎(‎เนียมอ้ม‎, ‎เนียมข้าวเม่า‎) ‎,  ‎เนียมคำพอง ‎(‎สันพร้าหอม‎) ‎, ‎เนียมสร้อย ‎(‎
เล็บครุฑ‎) ‎, ‎เนียมพันชั่ง‎(‎ทองชั่งพัน‎) ‎, ‎เนียมกบ‎(‎โหระพาน้ำ‎) ‎, ‎เนียมหูเสือ ‎(‎หูเสือ‎)‎
 
พืชประเภทต้น‎