รายงานแสดง ส่วนที่ใช้ทำยา และ สารสำคัญ ของสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ‎
 
 
หน้า‎
 
 
04-Feb-2023
 
1
 
88
 
   
/‎
 
    
   
  
 
 
ชื่อสมุนไพร‎
 
ชื่อท้องถิ่น‎
 
ส่วนที่ใช้ทำยา ‎
 
สารสำคัญ ‎
 
 
 
กะเพรา‎
 
กอมก้อ ‎, ‎กอมก้อดง ‎(‎
เชียงใหม่‎) ‎กะเพราขน‎, ‎กะเพรา‎
ขาว‎, ‎กะเพราแดง‎(‎ภาคกลาง‎) ‎
ห่อกวอซู ‎, ‎ห่อตูปลู ‎(‎กะเหรี่ยง ‎
แม่ฮ่องสอน‎) ‎อิ่มคิมหลำ ‎(‎เงี้ยว ‎
แม่ฮ่องสอน‎)  ‎อีตู่ไทย ‎(‎ภาค‎
ตะวันออกเฉียงเหนือ‎)‎
 
ใบสดหรือแห้ง รากและต้น‎
 
ใบสดมีน้ำมันหอมระเหย ประกอบ‎
ด้วย ‎ocimol‎, ‎eugenol‎, ‎
methylChavicol ‎และ ‎linalool‎
 
 
 
 
ฟ้าทะลายโจร‎
 
หญ้ากันงู ‎(‎สงขลา‎) ‎น้ำลาย‎
พังพอน ฟ้าละลายโจร ‎(‎
กรุงเทพฯ‎) ‎ฟ้าสาง ‎(‎พนัสนิคม‎) ‎
เขยตายยายคลุม สามสิบดี ‎(‎
ร้อยเอ็ด‎) ‎เมฆทะลาย ‎(‎ยะลา‎) ‎
ฟ้าสะท้าน ‎(‎พัทลุง‎)‎
 
ใบและลำต้น ‎(‎เหนือพื้นดิน‎)‎
 
มีสารที่มีรสขม ‎
andrographolide‎, ‎
deoxyandrographolide‎,‎
     neoandrographolide ‎และ ‎
paniculide ‎เถ้าของพืชมีโปแตส‎
เซียมสูง‎
 
 
 
 
กระเจี๊ยบแดง‎
 
แกงแคง ‎(‎เชียงใหม่‎) ‎ส้มปู ‎(‎
เงี้ยว‎-‎แม่ฮ่องสอน‎) ‎ผักเก็งเค็ง ‎
ส้มเก็งเค็ง ‎(‎เหนือ‎)  ‎กระเจี๊ยบ‎
แดง ส้มตะเลงเครง ‎(‎ตาก‎) ‎
กระเจี๊ยบเปรี้ยว ‎(‎กลาง‎) ‎ส้ม ‎
พอดี ‎(‎อีสาน‎)‎
 
กลีบเลี้ยง กลีบรองดอก ‎
(‎Calyx‎) ‎สดหรือแห้ง‎
 
กระเจี๊ยบแดงมีกรดหลายชนิด ‎
เช่น ‎citric acid‎, ‎tartaric acid‎, ‎
malic acid ‎และสารอื่น ๆ กลีบ‎
เลี้ยงมีสาร ‎anthocyanin ‎(‎ทำให้มี‎
สีม่วงแดง‎)‎